ΑΝΚΑΣ – 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


10-05-2018
ΑΝΚΑΣ – 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καστοριά  10-5-2018

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 19.2.4 και 19.2.6 (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ (www.ankas.gr) και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

Περίληψη της πρόσκλησης ακολουθεί.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 19.2.4 και 19.2.6 (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER – Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER», Δράσεις: 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ),

καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα,
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα (των δυνητικών δικαιούχων) που καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε υποδράση στην αναλυτική πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων/υποδράσεων της παρούσας πρόσκλησης, είναι ολόκληρη η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της πόλης της Καστοριάς και της Χλόης.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.130.000 €, αφορά στις εξής Δράσεις και Υποδράσεις:

ΚΩΔ.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Δημόσια Δαπάνη (€)

Ποσοστό Ενίσχυσης

19.2.4

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

1.100.000

19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

300.000,00

Έως 100%

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

200.000,00

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

300.000,00

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

100.000,00

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

200.000,00

19.2.6

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

30.000,00

19.2.6.1

Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

30.000,00

100%

Οι δράσεις/υποδράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα παραρτήματα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην αναλυτική πρόσκληση και στα συνημμένα αρχεία αυτής, και μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (Γράμμου 62, 2ος όροφος, Καστοριά), από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ www.ankas.gr και από την ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 3-5-2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 13-7-2018

Αντίγραφο της αίτησης στήριξης μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται και έντυπα στην έδρα της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (Γράμμου 62, Τ.Κ. 52100, Καστοριά) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΑΑ.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Τσαπάρας Βασίλειος [email protected], Αντωνίου Θεόδωρος [email protected] Βασιλειάδης Παντελής [email protected]as.gr, Ζησόπουλος Παντελής [email protected] και Ρήμος Αθανάσιος [email protected], τηλ: 2467083441.

Για την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

Βάσσος Πασχάλης

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Επιπλέον από την περίληψη της πρόσκλησης δίνονται τα παρακάτω ενημερωτικά κείμενα.

Συνοπτική Περιγραφή των Υποδράσεων

Υποδράση 19.2.4.1 Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών).

Υποδράση 19.2.4.2 Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Υποδράση 19.2.4.3 Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.

Υποδράση 19.2.4.4 Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5 Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:

 • Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.
 • Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.
 • Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Υποδράση 19.2.6.1.1 Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα προστατευτικών υποδομών, πρόληψης πυρκαγιών.

Γενικοί κανόνες για τις πράξεις

Οι δικαιούχοι υποχρεούται για περίοδο πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή του να μην προβούν:

 • σε παύση ή μετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του ΤΠ,
 • σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. Ως ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής αναφέρεται και η διαπίστωση περί πλημμελούς συντήρησης των έργων από τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα αυτά να μην είναι πλέον λειτουργικά,
 • σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται στην επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας ενίσχυσης, αναλογικά για το διάστημα που δεν τηρήθηκαν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Τα έργα θα πρέπει:

 • να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο,
 • να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των ΤΠ,
 • να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το CLLD/Leader,
 • να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής,
 • για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, να έχει υποβληθεί τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του άρθρου 45 του N.4412/2016 (Α’ 147)), που να περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία, το περιεχόμενο του οποίου θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση.

Σε περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης.

Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού ή τμήματος αυτού, στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου 19.2, θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού.

 • να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων),
 • να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και ιδιαίτερα για τις επενδύσεις γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντολογικής επίπτωσης με βάση τη συγκεκριμένη, για την επένδυση, νομοθεσία, όταν αυτή μπορεί να θίξει το περιβάλλον,
 • να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού,
 • να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο,
 • να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται.

Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες (πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις) ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 €.

Σχόλια υποβολής / διαδικασία υποβολής / συμμετοχής

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο υποψήφιος δικαιούχος να διαθέτει ατομικό κωδικό χρήστη στο ΟΠΣΑΑ.

Η πρόσκληση πρέπει να αναζητηθεί από του δικαιούχους, στο ΟΠΣΑΑ, με τον κωδικό Μ2998407.

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf.

Η προθεσμία υποβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποχρέωση επισύναψης». Τα δικαιολογητικά/έγραφα, τα οποία δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη «ΟΧΙ» στο πεδίο «Υποχρέωση επισύναψης».

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης).

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΚΑΣ), στη διεύθυνση Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση και στον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης ο οποίος αποτελεί Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά και ανάλογα με την υποδράση, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας,

β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου,

γ) οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας,

δ) δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού,

ε) οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων,

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων (εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, όπως δαπάνες που αφορούν στην μετακίνηση ευπαθών ομάδων), οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013 και άρθρο 17 της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).

Αναλόγως της υποδράσης και σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κτιριακές εγκαταστάσεις έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου, Μηχανολογικό εξοπλισμό, Λοιπό εξοπλισμό, Εξοπλισμό ΑΠΕ, Μελέτες, Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας, Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων, Προβολή – προώθηση, Σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, Δημιουργία ντοκιμαντέρ, Διαφημιστικές καταχωρήσεις, Αξιοποίηση διαδικτύου, Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής, Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, Διαμόρφωση χώρων, Εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα, Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού, Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων, Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων, Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών, Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων, Εξοπλισμό γραφείου, Ανάπτυξη λογισμικού, Δαπάνες για απόκτηση γης (και απαλλοτριώσεις), Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων, Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων – προσώπων σε εκδηλώσεις.

Για την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Τσαπάρας Βασίλειος

Δ/ντης

Κοινοποίηση:
ΑΝΚΑΣ – 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τελευταία άρθρα